Säännöt

Loimaan Kamerat ry:n säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Loimaan Kamerat r.y. ja sen kotipaikka on Loimaan kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvaus- ja kaitafilmiharrastusta paikkakunnalla. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä, kursseja ja käytännöllisiä harjoituksia, valokuvanäyttelyitä, -kilpailuja ja valokuvausretkeilyä, hankkii, levittää ja asianmukaisen luvan saatuaan julkaisee valokuvauskirjallisuutta sekä harjoittaa kerhotoimintaa. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää arpajaisia.

 

3 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä, kantajäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäseneksi pääsee yksityinen henkilö. Kannattavana jäsenenä saattaa olla myös oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

 

4 §

Varsinaisen jäsenen hyväksymisestä päättää johtokunta. Kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Kantajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kantajäsen valitaan johtokunnan yksimielisellä päätöksellä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan johtokunnan yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa, jossa vähintään 3/4 läsnä olevista jäsenistä kannattaa esitystä.

 

5 §

Varsinainen jäsen maksaa yhdistykseen vaalikokouksen määräämän vuosimaksun ja liittymismaksun. Kannattava jäsen maksaa johtokunnan vahvistaman vuosimaksun. Kunnia- ja kantajäsen on vapaa vuosimaksusta. Eroa pyytänyt varsinainen- ja kannattava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta. Varsinaisen- tai kannattavan jäsen, joka ei ole varainhoitajan kehotuksesta huolimatta suorittanut vuosimaksujaan, johtokunta voi erottaa yhdistyksestä.

 

6 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuna kuusi (6) muuta jäsentä, joista puolet vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan nojalla. Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä johtokunnan ja yhdistyksen kokouksissa. Vuosikokouksessa toimii kuitenkin puheenjohtajana läsnä olevista valittu äänioikeutettu jäsen. Puheenjohtajan poissa ollessa hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja, jos kumpikin on estynyt osallistumasta kokoukseen, toimii sen puheenjohtajana läsnä olevista valittu äänioikeutettu jäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varainhoitajan. Muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, kuten sihteerin, johtokunta voi valita yhdistyksen jäsenten keskuudesta ja kutsua heitä olemaan läsnä tarpeen vaatiessa johtokunnan kokouksissa, kuitenkin ilman äänioikeutta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen neljän (4) sen jäsenen ottaessa osaa asioiden käsittelyyn. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten langetessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Sihteeri pitää johtokunnan ja yhdistyksen kokouksissa pöytäkirjaa sekä hoitaa jäsenluettelon ja arkiston. Varainhoitaja hoitaa ja tilittää yhdistyksen rahavarat sekä pitää kirjaa seuran omaisuudesta. Mikäli yhdistyksen toiminta sitä vaatii, johtokunta voi ottaa yhdistykselle asiamiehen sekä määrittää hänen tehtävänsä.

 

7 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi, tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 28 p:nä jätettäväksi toiminnantarkastajille. SÄÄNNÖT 2017

 

8 §

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan kokoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeitse, sähköpostitse tai alueella ilmestyvässä lehdessä. Muut tiedonannot toimitetaan samoin. Varsinaisissa kokouksissa esille haluamansa asiat jäsenen on esitettävä johtokunnalle kirjallisesti viimeistään tammikuun 15 päivänä.

 

9 §

Yhdistyksen koko on päätösvaltainen, jos kokouskutsu on sääntöjen mukaan toimitettu. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli laissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä. Jos vähintään viisi jäsentä sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

10 §

Yhdistyksen varsinainen kokous on sen vuosikokous, jota myös kutsutaan vaalikokoukseksi ja joka pidetään helmi-maaliskuun kuluessa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

4. Tarkastetaan johtokunnan esittämä vuosi- ja tilinkertomus edelliseltä vuodelta

5. Esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto tileistä ja hallinnosta

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta

7. Esitetään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle ja päätetään niistä

8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja

11. Määrätään liittymis- ja vuosimaksun suuruus seuraavalle vuodelle

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

 

12 §

Yhdistys on vuosi- ja liittymismaksujen lisäksi oikeutettu hankkimaan tuloja toimintansa rahoittamiseksi kantamalla maksuja toimeenpanemistaan arpajaisista, valokuvanäyttelyistä, julkaisuista, esityksistä ja retkeilystä sekä lahjoitusten ja testamenttien kautta. Tämän lisäksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistön ja toimintaansa varten tarpeellisia huoneistoihin oikeuttavia asunto-osakkeita.

 

13 §

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, joka on tehty vuosikokouksessa ja jota on kannattanut vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

 

14 §

Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi Loimaalla sillä tavoin, kuin purkamisesta päättäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa, joissa sitä ainakin 3/4 enemmistö annetuista äänistä kannattaa.

Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet